• Αξιολόγηση, πολεοδομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτων για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων Βορείου Ελλάδας.