• Μόνιμη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
  • Σύνταξη Τεχνικής Εκθεσης Πραγματογνωμοσύνης για νεόδμητη διώροφη οικοδομή κτιρίου εργαστηρίων του Ινστιτούτου στην Κηφισιά. Παραλαβή κτιρίου μετά την αποκατάσταση ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.
  • Σύνταξη Τεχνικής Εκθεσης για τις επεμβάσεις που απαιτούνται και το σχετικό προϋπολογισμό τους για την ανακαίνιση της κτιριακής υποδομής, τον εκσυχρονισμό και συμπλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου,τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας του καθώς και προτάσεις για χρηματοδότηση των προτεινόμενων εργασιών.
  • Συνολική διαχείριση μελετών - αδειών για την ανακαίνιση των πέντε παλαιότερων κτιρίων του Ινστιτούτου και την κατασκευή νέου κτιρίου, καθώς και για την εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση των παραπάνω έργων.