• Παρακολούθηση και έλεγχος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
 • Οικονομικός, Ποιοτικός και Τεχνικός έλεγχος καθώς και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επενδύσεων σε κατασκευές (αξιολόγηση τεχνικού και οικονομικού φακέλου εκτέλεσης έργου, σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος ενεργειών κλπ)
  • Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση αγοραστών ή ενοικιαστών ακινήτων
  • Τεχνική Διαχείριση Έργου (Project & Construction Management)
  • Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος ενεργειών - εργασιών
  • Τήρηση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος με ευθύνη της εταιρείας
  • Αξιολόγηση και επιλογή μελετητών, εργολάβων, προμηθευτών και λοιπών συμβαλλομένων
  • Οικονομική παρακολούθηση του έργου (έλεγχος των σχετικών επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων και λογαριασμών, παρακολούθηση λογαριασμών εργολάβων και προμηθευτών κτλ)
  • Τεχνική παρακολούθηση του έργου (παρακολούθηση και συντονισμός εργολάβων, έλεγχος της ποιότητας των εργασιών και υλικών, παραλαβή εργασιών)
 • Σύνταξη αναφορών –  απολογισμών για το έργο
 • Παράδοση του έργου έτοιμου για λειτουργία