• Οικονομοτεχνικές μελέτες και προτάσεις  για την αξιοποίηση ακινήτων
  • Αποτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτων - Έρευνα αγορας
  • Αξιολόγηση προτάσεων επενδύσεων σε ακίνητα
  • Σύνταξη προκηρύξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτων
  • Διαδικασίες ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής τεχνικών μελετών, τευχών δημοπράτησης κτλ.
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου