• Καταγραφή κτιριολογικών απαιτήσεων πελατών
  • Έρευνα αγοράς
  • Επιλογή καταλληλότερων ακινήτων
  • Επαφές με υποψήφιους αγοραστές - πωλητές κ.λ.π. - Διαπραγματεύσεις